Help mee en steun ons

Háparako is voor haar inkomsten afhankelijk van derden. Dit betekent dat we voornamelijk zijn aangewezen op particuliere initiatieven. U kunt uw bijdrage online overmaken via onderstaande gratis donatiemodule. U kunt ook direct op onze bankrekening storten: 44.33.12.206 ABN-AMRO te Arnhem, t.n.v. stichting Haparako.

Van uw bijdragen worden lesmaterialen, schoolboeken, sportmaterialen of andere pedagogische materialen aangeschaft.

Doneer online

Er is een speciaal fonds in het leven geroepen om zeer arme kinderen toch de mogelijkheid te geven een gedegen opleiding te volgen en op die manier uit de armoedefuik te geraken. Jaarlijks willen we maximaal 5 beursstudenten toelaten, voor wie gedurende 4 jaar het schoolgeld betaald wordt. Na voltooiing van hun opleiding moeten de beursstudenten hun studiebeurs echter wel terugbetalen. Op die manier zal het beursfonds zichzelf bedruipen en houden oud-studenten het beurssysteem in stand.

Een beurs voor de vierjarige technische opleiding bij LTPH kost gemiddeld € 250,- per jaar voor het CAP, €320,- voor het BEP en voor het LPH €115,- voor de onderbouw en €140,- voor de bovenbouw. Deze bedragen zijn inclusief de bijdrage voor het oudercomité, het schooluniform en leermiddelen.

Help ons mee deze kinderen een toekomst te bieden, zodat ze zelfstandig een beter leven kunnen opbouwen! Klik hier om online een donatie te doen.

Gift

De meest voorkomende vorm om ons te steunen is een gift. Giften aan stichting Háparako zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Onze stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Om voor aftrek in aanmerking te komen zijn verder geen speciale eisen gesteld. U kunt de gift zo nodig aantonen met uw bank- of giroafschrift (of eventueel een kwitantie bij kasbetaling). Dit is voor de belastingdienst voldoende bewijs. Door de belastingdienst is wel een drempel en een maximumgrens gesteld. De drempel is 1% (met een minimum van € 60,-) van het verzamelinkomen. Daarboven zijn de giften aftrekbaar tot maximaal een bedrag van 10% van het verzamel inkomen.

Wilt u financieel bijdragen, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer 44.33.12.206 ABN*AMRO Arnhem, t.n.v. stichting Haparako.

Lijfrente

Bij een schenking in de vorm van een lijfrente betaalt u jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar. Deze verplichting vervalt bij overlijden. Vandaar de naam “lijfrente”.

Aan deze vorm van schenking is wel een extra eis gesteld, namelijk vastlegging door een notaris. Dat kan zijn bij uw eigen notaris of door onze notaris. In het eerste geval wordt er bij uw notaris een akte van schenking opgemaakt, waarna onze notaris een akte van aanvaarding maakt. Hiermee is de schenking formeel compleet.

Het is ook mogelijk dat wij alle administratieve handelingen voor u verzorgen. U kunt dan een machtiging afgeven voor onze notaris. In dat geval behoeft er maar één notarisakte te worden opgemaakt en hebben we maar één keer kosten. De kosten van de akte worden door Háparako betaald. Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt u de giften in deze vorm afzonderlijk aftrekken. Hierbij is er geen benedengrens en ook geen bovengrens.

Deze vorm is vooral interessant voor hen die een groter bedrag aan giften hebben per jaar en daardoor boven de 10% grens uitkomen.

Legaat of erfstelling

Het is ook mogelijk Háparako te begunstigen door middel van een legaat of erfstelling. Dit moet altijd notarieel worden vastgelegd in een testament. Onder een legaat verstaat men een in een testament specifiek omschreven bedrag. Het kan echter ook in de vorm van specifiek omschreven goederen zoals bijvoorbeeld onroerend goed, postzegelverzameling, antiek, effecten, handelsgoederen, enz. Deze worden dan door Háparako verkocht waarna de opbrengst ten goede komt aan de hulpverlening.

Legaten en erfstellingen zijn onderworpen aan een verlaagd tarief van 11% en zijn, mits zij een bepaald bedrag niet overschrijden, geheel vrijgesteld van successierecht.

Bij een erfstelling wordt Háparako in het testament alleen of met anderen aangewezen als erfgenaam.

U kunt altijd vrijblijvend gebruik maken van onze kennis op dit gebied. Wij willen u met genoegen informeren over de mogelijkheden in uw specifieke situatie. U kunt hiervoor vragen naar onze belastingadviseur, dhr. E.W. Loozen, tel. 026-339 2202.